ALGEMENE VOORWAARDEN COMPLEET-VERZEKERD.NL

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Compleet—Verzekerd.nl, (hierna te noemen “C-V”). C-V is gevestigd te RODEN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02066539. De voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van HA en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor C-V werkzaam zijn. Opdrachtgever van C-V is degene aan wie C-V enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. In deze voorwaarden zijn tevens de specifieke voorwaarden overeenkomst basisbijdrage alsmede werkzaamheden op declaratiebasis opgenomen.

A L G E M E E N

artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door C-V gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door C-V gesloten overeenkomsten waarbij C-V zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door C-V zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij door C-V al dan niet op declaratiebasis (financiële) adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden C-V slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen C-V en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

artikel 2: aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Offertes en tarieven van C-V zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2 Aan C-V verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van C-V, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat C-V een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden C-V slechts na diens schriftelijke bevestiging.

C-V is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten die niet door haar zijn aanvaard zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever per e-mailbericht c.q. via de website van C-V enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 3 werkdagen na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) C-V heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 3 werkdagen na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) C-V wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) C-V heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet via internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door C-V aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door C-V gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van C-V het tegendeel blijkt.

2.6 C-V is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij op redelijke gronden vermoedt dat opdrachtgever niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan HA verschuldigde bedragen. Een gelijke bevoegdheid bestaat, indien HA in afwachting is van een door opdrachtgever te verrichten aanbetaling of te stellen zekerheden als bedoeld in artikel 6.2. artikel 3: inschakeling derden

Het is HA toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig gebruik te maken van derden. C-V zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. C-V is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De kosten van inschakeling van derden worden, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven.

artikel 4: prijzen/ wijziging/ betaling/ verrekening

4.1 Alle door C-V genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4.2 C-V is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van C-V beïnvloeden.

4.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door C-V voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van C-V, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.5 Verrekening door de opdrachtgever van de door HA gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door C-V uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan C-V te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 15% van het totale te vorderen bedrag.

4.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van HA aanleiding geeft, is C-V bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

artikel 5: termijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door C-V opgegeven termijnen, waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

artikel 6: medewerking door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan C-V die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van C-V zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is C-V bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever zal eventuele schades, uiterlijk de eerstvolgende werkdag, op één van de volgende wijzen en uren melden:

- Via de telefoon: tijdens kantooruren; Persoonlijk: tijdens kantooruren; Via internet of per e-mail: 24 uur per dag; Rechtstreeks bij de maatschappij: 24 uur per dag.

6.3 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan C-V verschafte informatie.

artikel 7: aansprakelijkheid van HA/ ontbinding overeenkomst

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van C-V alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door C-V bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HA wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van C-V in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van HA alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door C-V bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, in ieder geval beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht onder de overeenkomst basisbijdrage valt, is de aansprakelijkheid van C-V beperkt tot maximaal het bedrag dat overeenkomt met de jaarlijkse basisbijdrage van opdrachtgever in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

7.3 C-V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

7.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.5 C-V is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.6 C-V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door C-V gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade aan C-V wordt vergoed door de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.7 C-V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan HA verzonden berichten, e-mailberichten en/of berichten via de website C-V niet hebben bereikt.

7.8 HA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van HA afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van verzekeraar en/of C-V niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van C-V voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.10 Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens C-V , schriftelijk mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens C-V vervalt twee jaar nadat de mededeling door opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. C-V is niet aansprakelijke jegens opdrachtgever, zolang opdrachtgever zijn verplichtingen jegens C-V niet is nagekomen.

artikel 8: ontbinding

8.1 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met C-V indien C-V zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.

8.2 Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

artikel 9: overmacht

9.1. C-V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit van C-V redelijkerwijze niet kan worden gevergd ten gevolge van buiten toedoen van C-V ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Onder overmacht wordt iedere van buitenkomende omstandigheid begrepen. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van C-V geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van HA kan worden gevergd.

9.3 C-V zal opdrachtgever terstond op de hoogte stellen indien zich een toestand van overmacht voordoet. Gedurende de termijn waarbinnen de toestand van overmacht voortduurt worden alle door C-V aanvaarde termijnen voor nakoming van de overeenkomst opgeschort met de duur van de overmacht, zonder dat opdrachtgever op die grond gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of vergoeding van schade te vorderen.

9.4 Een toestand van overmacht aan de zijde van C-V schort de betalingstermijn van reeds aan opdrachtgever uitgebrachte facturen niet op, evenmin als het recht van C-V om betaling van deze facturen te vorderen.

9.5 Indien de toestand van overmacht langer dan één kalendermaand voortduurt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN OVEREENKOMST BASISBIJDRAGE

artikel 10 algemene bepalingen

10.1 In beginsel geldt voor elke opdrachtgever van C-V automatisch de basisbijdrage, met een maximum van één basisbijdrage per privé adres. Slechts na ontvangst van een aangetekend schrijven waarin opdrachtgever meedeelt over te stappen naar een ander tussenpersoon en dit daadwerkelijk binnen twee maanden na ontvangst van dit schrijven geregeld is, geldt de basisbijdrage niet.

10.2 De basisbijdrage is geen onderdeel van de verzekeringsovereenkomst met de betreffende verzekeraar. De beëindiging van de overeenkomst basisbijdrage biedt derhalve juridisch niet de mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst met uw verzekeraar tussentijds te beëindigen.

10.3 Wijzigingen m.b.t. rekeningnummer, tenaamstelling, adres, telefoonnummer of e-mailadres van opdrachtgever dienen terstond via de website, per e-mail of post aan C-V te worden doorgegeven.

artikel 11 inhoud overeenkomst basisbijdrage

11.1 Opdrachtgever ontvangt éénmaal jaarlijks een vragenformulier i.v.m. een update van zijn verzekeringspakket. N.a.v. het door opdrachtgever ingevulde formulier gaat C-V na of de bij haar afgesloten verzekeringen nog actueel zijn (zoals: verzekerde bedragen, risicoadres, verzekerde personen en dekkingsvormen).

11.2 Eén keer per jaar bezoekt HA desgevraagd opdrachtgever m.b.t. zaken omtrent de bij C-V afgesloten schade- en/of levensverzekeringen.

11.3 C-V selecteert de verzekeringsmaatschappij welke naar haar oordeel en ervaring een aanbod kan doen op het gebied van schade- en/of levensverzekeringen dat goed aansluit bij de situatie van opdrachtgever. Hierbij let C-V op zowel de polisvoorwaarden, de hoogte van de premie en de ervaringen die HA met de betreffende verzekeringsmaatschappij heeft ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. C-V zal aan de hand daarvan voor opdrachtgever het meest passende product zoeken. Dit hoeft niet het goedkoopste product te zijn. De eindcontrole voor het meest passende product ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

11.4 Voor reeds bij C-V afgesloten verzekeringen zal niet meer periodiek worden uitgezocht, welke maatschappijen verzekeringsproducten kennen met de beste prijs/kwaliteit verhouding passend bij de situatie van opdrachtgever. Een uitzondering geldt voor de motorrijtuigenverzekering zoals hieronder aangegeven onder 11.8.

11.5 C-V begeleidt opdrachtgever bij het correct aanvragen van zijn schade- en/of levensverzekeringen met de intentie er voor te zorgen dat opdrachtgever de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan.

11.6 C-V verzorgt namens opdrachtgever alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van de verzekeringen van zijn schade- en/of levensverzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk (per post of e-mail) als mondeling zijn.

11.7 Aan de hand van de omschreven activiteiten in punt 4 en 5 stelt de verzekeraar de verzekeringsdocumenten op. Deze worden aan opdrachtgever per post of e-mail verstuurd. Opdrachtgever is verplicht de verzekeringsdocumenten te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden zal opdrachtgever onverwijld aan C-V doorgeven.

11.8 Voor alle reeds bij C-V lopende motorrijtuigenverzekeringen verricht C-V op verzoek van opdrachtgever één keer per jaar een premiecheck met de volgende werkzaamheden: 1- Polis agenderen voor opzegdatum, 2- Recente schades beoordelen op consequenties, 3- Gegevens invoeren in vergelijkingspakket, 4- Indien premievoordeel, voorwaardenvergelijk uitvoeren, 5- Indien een beter voorstel mogelijk is, wordt opdrachtgever geïnformeerd, 6- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt C-V het opzegformulier voor, 7- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt C-V het aanvraagformulier voor en zorgt ervoor dat het naar opdrachtgever wordt toegezonden, 8- Nieuwe polis wordt door C-V geadministreerd en financieel verwerkt, 9- C-V zorgt ervoor dat opdrachtgever de polis krijgt toegezonden.

11.9 Indien opdrachtgever dat wenst, registreert C-V voor hem ook de schade- en/of levensverzekeringen die opdrachtgever elders heeft afgesloten en neemt deze mee in haar jaarlijkse update. In haar adviezen aan opdrachtgever houdt HA rekening met deze aldus bij haar geregistreerde verzekeringen.

11.10 C-V zal de belangen behartigen van opdrachtgever, indien er tussen hem en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van een gemelde schade of hoogte van schadevergoeding.

11.11 C-V kan opdrachtgever desgewenst in contact brengen met deskundigen die opdrachtgever kunnen helpen met taxaties van de waarde van zijn woning, bedrijfspand of verkoopwagen.

11.12 Niet onder de overeenkomst basisbijdrage vallen werkzaamheden en kosten m.b.t. niet-verzekerde verhaalschade (voorbeeld: auto met WA-dekking echter zonder verkeersrechtsbijstandsverzekering).

artikel 12 betaling van de basisbijdrage/ verval basisbijdrage en overgang tot uurdeclaratie

12.1 C-V laat zijn factoring verzorgen door Voogd & Voogd. Dat betekent dat opdrachtgever de factuur niet direct van C-V ontvangt maar via Voogd & Voogd. Voogd & Voogd is derhalve de gemachtigde van C-V om namens haar de facturen te incasseren.

12.2 De betalingsvoorwaarden van Voogd & Voogd zijn van toepassing op de verzonden facturen.

12.3 De basisbijdrage dient door middel van maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso of jaarlijkse factuur worden betaald.

12.4 Bij maandelijkse automatische incasso, ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan Voogd & Voogd retourneert. Opdrachtgever ontvangt desgewenst eenmaal jaarlijks van Voogd & Voogd een factuur die in maandelijkse termijnen geïncasseerd wordt. Incasso vindt maandelijks rond de eerste per vooruitbetaling plaats.

12.5 Bij jaarlijkse automatische incasso, ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan Voogd & Voogd retourneert. Opdrachtgever ontvangt desgewenst eenmaal jaarlijks van Voogd & Voogd een factuur die eenmaal jaarlijks van zijn bankrekening wordt afgeschreven.

12.6 Wanneer een incasso niet lukt of wordt gestorneerd of een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, kan Voogd & Voogd opdrachtgever aanmanen. Bij de eerste aanmaning worden kosten in rekening gebracht 10% op de hoofdsom. Bij de tweede, dit is tevens de laatste aanmaning, wordt een verhoging van 20% op de hoofdsom in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag uiteindelijk niet binnen twee maanden door Voogd & Voogd is ontvangen, zal de basisbijdrage komen te vervallen zonder terugbetaling van voorgaande betalingen. Voor alle verrichte activiteiten zal dan het door HA gehanteerde basisuurtarief in rekening worden gebracht.

12.7 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

artikel 13 beëindiging van de overeenkomst basisbijdrage

13.1 De overeenkomst basisbijdrage is onder inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een maand opzegbaar.

13.2 Opzeggen kan slechts per e-mail of aangetekende post geschieden.

13.3 De overeenkomst basisbijdrage eindigt automatisch op de eerste van de maand die volgt op het moment dat de laatst lopende verzekering bij C-V afloopt.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN BETAALDE ADVISERING/ WERKZAAMHEDEN OP DECLARATIEBASIS

artikel 14. overeenkomst

14.1 Een overeenkomst betaalde advisering/werkzaamheden op declaratiebasis komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden C-V slechts na haar schriftelijke bevestiging.

14.2 C-V behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

artikel 15. uitvoering

15.1 C-V zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

15.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan C-V het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

artikel 16. wijzigingen en "meerwerk"

16.1 C-V zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.

16.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal C-V opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten, indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

artikel 17. honorarium en betaling

17.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium bepaald worden door de factoren bestede uren x geldend uurtarief.

17.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft C-V het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%.

17.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

17.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

17.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele gerechtelijke kosten, tenminste echter € 150,00 exclusief BTW.

17.6 C-V is gerechtigd voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 17.1 t/m 17.5 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

artikel 18. geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

18.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan hun redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

18.2 Door de opdrachtgever aan HA verstrekte persoonsgegevens zullen door C-V niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover C-V op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

18.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van C-V, zal C-V de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

artikel 19. wijziging algemene voorwaarden

19.1 C-V is te allen tijde bevoegd haar algemene Voorwaarden, inclusief Voorwaarden overeenkomst basisbijdrage en werkzaamheden op declaratiebasis te wijzigen. Zodra dit het geval is, zal C-V de nieuwste versie bij wijze van ter handstelling publiceren op de website www.compleet-verzekerd.nl. Op verzoek zal zij opdrachtgever onverwijld een afschrift van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden toezenden.

19.2 De wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten en treden in werking vanaf het tijdstip dat zij worden gepubliceerd op de website www.compleet-verzekerd.nl.

19.3 C-V zal in haar communicatie met opdrachtgever (per nota, e-mail etc.) altijd de meest recente versie vermelden.

artikel 20. toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van HA is het Nederlandse recht van toepassing.

20.2 C-V is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.005.229. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening worden voorgelegd, hetzij aan de burgerlijke rechter. C-V conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000,= (zegge en schrijven tienduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, is C-V niet verplicht om mee te werken aan een bindend advies. Indien het geschil aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, is slechts bevoegd de burgerlijke rechter te Groningen.

Versie 02-04-2012

Maximaal 25% korting

Particuliere schadeverzekering bij ons met maximaal 25% korting op de premie mogelijk. Sluit vandaag online jouw voordelige verzekering af.

Bereken je premie

Met de handige premieberekenaar kan jij snel en gemakkelijk je voordelige premie berekenen.

Vragen of opmerkingen?

Als je iets vragen hebt zijn wij je graag van dienst. Je kunt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bellen, de helpdesk van Compleet Verzekerd helpt je deskundig verder.